Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Fengxiang Song; Nannan Shi; Fei Shan; Zhiyong Zhang; Jie Shen; Hongzhou Lu; Yun Ling; Yebin Jiang; Yuxin Shi
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

CT Manifestations of Two Cases of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Yicheng Fang; Huangqi Zhang; Yunyu Xu; Jicheng Xie; Peipei Pang; Wenbin Ji
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

CT Imaging Features of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Autoria: Michael Chung; Adam Bernheim; Xueyan Mei; Ning Zhang; Mingqian Huang; Xianjun Zeng; Jiufa Cui; Wenjian Xu; Yang Yang; Zahi A. Fayad; Adam Jacobi; Kunwei Li; Shaolin Li; Hong Shan
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Use of Chest CT in Combination with Negative RT-PCR Assay for the 2019 Novel Coronavirus but High Clinical Suspicion

Autoria: Peikai Huang; Tianzhu Liu; Lesheng Huang; Hailong Liu; Ming Lei; Wangdong Xu; Xiaolu Hu; Jun Chen; Bo Liu
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Pre- and Posttreatment Chest CT Findings: 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Ya-ni Duan; Jie Qin
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Evolution of CT Manifestations in a Patient Recovered from 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia in Wuhan, China

Autoria: Heshui Shi; Xiaoyu Han; Chuansheng Zheng
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]