Pulmonary Imaging Phenotypes of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using Multiparametric Response Maps

Autoria: Jonathan L. MacNeil; Dante P. I. Capaldi; Andrew R. Westcott; Rachel L. Eddy; Andrea L. Barker; David G. McCormack; Miranda Kirby; Grace Parraga
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2020
Palavras-chave: dpoc; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Five-year Progression of Emphysema and Air Trapping at CT in Smokers with and Those without Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Results from the COPDGene Study

Autoria: Esther Pompe; Matthew Strand; Eva M. van Rikxoort; Eric A. Hoffman; R. Graham Barr; Jean Paul Charbonnier; Stephen Humphries; MeiLan K. Han; John E. Hokanson; Barry J. Make; Elizabeth A. Regan; Edwin K. Silverman; James D. Crapo; David A. Lynch; COPDGene Investigators
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2020
Palavras-chave: enfisema; dpoc; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Fengxiang Song; Nannan Shi; Fei Shan; Zhiyong Zhang; Jie Shen; Hongzhou Lu; Yun Ling; Yebin Jiang; Yuxin Shi
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

CT Manifestations of Two Cases of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Yicheng Fang; Huangqi Zhang; Yunyu Xu; Jicheng Xie; Peipei Pang; Wenbin Ji
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

CT Imaging Features of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Autoria: Michael Chung; Adam Bernheim; Xueyan Mei; Ning Zhang; Mingqian Huang; Xianjun Zeng; Jiufa Cui; Wenjian Xu; Yang Yang; Zahi A. Fayad; Adam Jacobi; Kunwei Li; Shaolin Li; Hong Shan
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Deep Learning for Automatic Calcium Scoring in CT: Validation Using Multiple Cardiac CT and Chest CT Protocols

Autoria: Sanne G. M. van Velzen; Nikolas Lessmann; Birgitta K. Velthuis; Ingrid E. M. Bank; Desiree H. J. G. van den Bongard; Tim Leiner; Pim A. de Jong; Wouter B. Veldhuis; Adolfo Correa; James G. Terry; John Jeffrey Carr; Max A. Viergever; Helena M. Verkooijen; Ivana Išgum
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2020
Palavras-chave: angiologia/ cardiologia; inteligência artificial; tecnologia da informação; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]