Artificial Intelligence to Predict Lymph Node Metastasis at CT in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

Autoria: Yun Bian; Zhilin Zheng; Xu Fang; Hui Jiang; Mengmeng Zhu; Jieyu Yu; Haiyan Zhao; Ling Zhang; Jiawen Yao; Le Lu; Jianping Lu; Chengwei Shao
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: inteligência artificial; metástase; neoplasia pancreática; oncologia; tecnologia da informação; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]