Coronary High-Intensity Plaques at T1-weighted MRI in Stable Coronary Artery Disease: Comparison with Near-Infrared Spectroscopy Intravascular US

Autoria: Shunya Sato; Hidenari Matsumoto; Debiao Li; Hidefumi Ohya; Hiroyoshi Mori; Koshiro Sakai; Kunihiro Ogura; Yosuke Oishi; Ryota Masaki; Hideaki Tanaka; Seita Kondo; Hiroaki Tsujita; Shigeto Tsukamoto; Koji Isodono; Ryoji Kitamura; Yoshiaki Komori; Nobuyuki Yoshii; Ikumi Sato; Anthony G. Christodoulou; Yibin Xie; Toshiro Shinke
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML  | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; doença arterial coronariana; ressonância magnética; ultrassonografia

[Visualizar/ Abrir]