Left Atrial Function Predicts Outcome in Dilated Cardiomyopathy: Fast Long-Axis Strain Analysis Derived from MRI

Autoria: Yangjie Li; Yuanwei Xu; Siqi Tang; Xincheng Jiang; Weihao Li; Jiajun Guo; Fuyao Yang; Ziqian Xu; Jiayu Sun; Yuchi Han; Yanjie Zhu; Yucheng Chen
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; cardiomiopatia; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]