X-ray dynamic observation of cervical degenerative disease induced by unbalanced dynamic and static forces in rats

Autoria: Hua Xie; Yongjing Huang; Luming Nong; Nanwei Xu; Gongming Gao; Dong Zhou
Fonte: Acta Cirúrgica Brasileira
Tipo: Artigo
Formato: PDF
Ano: 2017
Idioma: Inglês

Visualizar/ Abrir